Pogoji in določila uporabe psiholoških svetovanj v okviru programa EAP

 

1. Vsebina psiholoških svetovanj

Psihološka svetovanja so namenjena vsem zaposlenim (in pogosto tudi njihovim ožjim družinskim članom) iz podjetij, v katerih se izvaja Employee Assistance Program (EAP), katerega izvajalec je Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o.

Psihološka svetovanja izvajajo svetovalci iz mreže EAP svetovalcev Inštituta za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o. v skladu s Kodeksom poklicne etike psihologov ter v skladu s standardi mednarodnega EAPA (Employee Assistance Professionals Association) in evropskega EAEF (Employee Assistance European Forum) združenja strokovnjakov s področja EAP. Pri tem upoštevajo Zakon o pacientovih pravicah.

V primeru, da uporabnik svetovanj meni, da so bile kršene pravice iz naslova psihološke obravnave ima možnost pritožbe skladno s Pravilnikom o postopku obravnave nesporazumov in kršitev pravic v svetovalnem procesu.

Evalvacija svetovanj je sestavni del psiholoških svetovanj z namenom zagotavljanja visoke ravni strokovnosti tako v vsebinskem kot izvedbenem smislu, zlasti glede hitro spreminjajočih se specifičnih potreb uporabnikov svetovanj. S tem namenom izvajalec psiholoških svetovanj (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o.) uporabniku svetovanj po zaključenem zadnjem svetovanju na njegovo telefonsko številko pošlje SMS sporočilo, v katerem je naprošen h kratki anonimni evalvaciji svetovanj.

 

2. Zaupnost psiholoških svetovanj

Udeležba uporabnika svetovanj na psihološkem svetovanju in vsebine, ki se tam predelujejo, so zaupne narave in jih je izvajalec svetovanj (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o.) dolžan varovati (razen v primeru, ko gre za uradno dolžnost prijave suma zlorabe in nasilja po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini. Ur.l. RS, št. 16/2008 in 191. členu Kazenskega zakonika Ur.l. 192/04-16, 55/2008). O kršenju načela zaupnosti bo uporabnik svetovanj predhodno obveščen s strani izvajalca svetovanj (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o.). Pri svetovanju se bodo statistični podatki, kot so spol, vrsta težave, uporabili za poročanje o koriščenosti svetovanj v okviru Employee Assistance Program, a na način, da ne bo razvidna identiteta posameznika.

3. Varstvo osebnih podatkov

Izvajalec psiholoških svetovanj (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o. – upravljalec osebnih podatkov) se zavezuje k varovanju osebnih podatkov uporabnikov psiholoških svetovanj v skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Osebni podatki (ime in priimek, e-pošta ter telefonska številka) bodo uporabljeni izključno za namene izvajanja psiholoških svetovanj in pripadajoče evalvacije, ki je sestavni del svetovanj.

Statistični podatki, kot so spol, vrsta težave, bodo uporabljeni izključno za namene poročanja o koriščenosti svetovanj v okviru Employee Assistance Program, a na način, da ne bo razvidna identiteta uporabnika.

Osebni podatki se obdelujejo na podlagi točke (b) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov. Druge podlage za obdelavo podatkov so tudi Kodeks poklicne etike psihologov, standardi mednarodnega EAPA (Employee Assistance Professionals Association) in evropskega EAEF (Employee Assistance European Forum) združenja strokovnjakov s področja EAP ter Zakon o pacientovih pravicah.

Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o. bo navedene podatke hranil do dosega namena.

Kot posameznik imate, pod pogoji iz Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, do prenosljivosti, izbrisa in popravka podatkov. Za več informacij o varstvu osebnih podatkov se obrnite na: info@iri-lj.si. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je možna pritožba/prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si tel.: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

4. Sprememba pogojev

Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

Vsak nov uporabnik psiholoških svetovanj je s strani izvajalca svetovanj (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana, d.o.o.) ob prvem kontaktu ustno obveščen o tem, da so pogoji izvajanja psiholoških svetovanj dostopni na spletni strani Inštituta za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o. eap.si

 

5. Seznanjenost s pogoji uporabe

Ko se uporabnik odloči uporabljati psihološka svetovanja v okviru programa EAP, soglaša, da je seznanjen s pogoji uporabe.

 

Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana, d.o.o.
Ljubljana, avgust 2022